W związku z realizacją projektu nr RPWP.01.05.02-30 0039/18 pt. ”Oferowanie innowacyjnych usług w ramach utworzonego centrum terapii stresu i chorób cywilizacyjnych oraz sali konferencyjnej w Dworku Czardasz”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata, 2014-2020: Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5.2  Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu, Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy do składania ofert na infrastrukturę stanowiąca wyposażenie Sali konferencyjnej, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:
– Rozeznanie rynku
– Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
– Formularz ofertowy